Algemene voorwaarden

1. Bestellingen

1.1. Door de ondertekening van onze offerte (= bestelbon) aanvaardt de koper onze verkoopsvoorwaarden als enig geldende, niettegenstaande elke andere bepaling die is vermeld op een bestelling of op enig ander document dat uitgaat van de koper.

1.2. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons ingeroepen worden.

1.3. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging van de bestelling. Wijzigingen nadien kunnen enkel na schriftelijk akkoord. Meer- en minprijzen worden dan aangerekend volgens de laatste prijslijst.

1.4. Voor alle aangeboden producten (profielen, glas, krukken, sluitwerk, …) zijn technische specificaties of stalen beschikbaar voor de koper.

1.5. Onze prijzen dienen steeds te worden verstaan geleverd netto, afname vanuit onze werkplaats en zonder plaatsing, tenzij de plaatsing uitdrukkelijk door ons voorzien is in de getekende offerte (=bestelbon).

1.6. Indien de levering buiten onze fout plaatsvindt meer dan zes maanden na de bestelling kunnen wij de binnen het bedrijf geldende geactualiseerde prijzen toepassen.

1.7. De eenzijdige annulering van een getekende offerte (=bestelbon) is niet mogelijk. Bij weigering van afname van de bestelde goederen is steeds de volledige verkoopprijs verschuldigd.

1.8. Vanaf de tiende dag na de ingebrekestelling tot afname is van rechtswege een vergoeding verschuldigd voor de opslag van de afgewerkte goederen gelijk aan 10 EUR per dag vertraging.

2. Levertermijn

2.1. De levertermijn begint te lopen vanaf het moment dat het schrijnwerk opmeetbaar is voor productie, dus voor nieuwbouwwoningen van zodra alle dorpels geplaatst zijn, en vanaf het moment dat het gevraagde voorschot betaald is. De levertermijn, uitgedrukt in aantal weken, wordt afgesproken op de productiebespreking.

2.2. De afgesproken leveringstermijn begint pas te lopen wanneer alle productiegegevens gekend zijn.

2.3. Iedere wijziging op verzoek van de koper aan een bestelling in uitvoering doet na aanvaarding ervan een nieuwe termijn lopen.

2.4. Voor elk geval van overmacht bij ons of bij onze leveranciers wordt de levertermijn evenredig verlengd zonder dat de koper enige schadevergoeding kan eisen of de overeenkomst verbreken.

3. Uitvoering

3.1. De koper of zijn gevolmachtigde wordt steeds geacht grondig de ligging en invloeden op zijn gebouw te kennen, alsook de kwaliteit en conceptie van onze producten zoals in onze toonzaal gezien, dit alles overeenkomstig de eisen van het Staatslastenboek STS 52 + 38. Indien moet worden voldaan aan bijkomende normen of kwaliteiten moet dit worden vermeld op de ondertekende offerte (= bestelbon).

3.2. Dode wormsteken , kleurverschillen of grillige vormen in de textuur van het hout kunnen niet aanzien worden als een gebrek.

3.3. Bij levering/plaatsing zonder lakwerk zal de koper onmiddellijk na de plaatsing een grond- en eerste eindlaag aanbrengen, zoniet vervalt onze waarborg op windbarsten, vervorming, verkleuring en waterindringing.

3.4. Alle maten e.a. gegevens vermeld op een offerte worden steeds aanzien als zijnde productiematen opgegeven door de klant. Enkel wanneer de plaatsing door ons verzorgd wordt, zal de opmeting automatisch ook door ons worden uitgevoerd.

3.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maten opgenomen door de klant, noch voor de wijziging van de maten door werken van derden. Wanneer wij op de werf de maten doorkrijgen van de aannemer belast met gevelwerken of plaatsing van de dorpels wordt deze beschouwd als de gevolmachtigde van de koper.

4. Levering, verzending en plaatsing

4.1. Transportkosten: voor elke hoeveelheid of afstand per reis en per bestelling wordt een prijs per km verrekend, ook bij nazicht.

4.2. De goederen worden altijd verkocht als zijnde geleverd, gekeurd en aangenomen op onze fabriek. Zij zijn steeds betaalbaar te Ertvelde zelfs indien het transport gebeurt door onze firma. De koper dient bij levering ter plaatse aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en voor het lossen steeds voldoende personeel beschikbaar te stellen. De goederen worden afgeladen op een plaats die goed berijdbaar is en aangeduid door de koper, op zijn verantwoordelijkheid voor om het even welke beschadiging bij het lossen.

4.3. De koper voorziet op de werf gratis elektrische stroom van 220 V.

4.4. De plaatsing geschiedt bij voorkeur in één maal, in overeenstemming met het Staatslastenboek STS 52 en Technische Voorlichting (TV) 188 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB), tenzij anders overeengekomen.

4.5. Wanneer op de werf blijkt dat plaatsing niet mogelijk is omdat de ruwbouw niet klaar of eensluidend is, hanteringmateriaal niet aanwezig is of er andere belemmeringen zijn zal de koper de kosten van de nutteloze verplaatsing vergoeden.

5. Betaling

5.1. Bij bestelling is een voorschot verschuldigd van 20% van de totale prijs. In geval van levering zonder plaatsing dient het saldo te worden betaald uiterlijk bij de levering. Indien wij ook plaatsen kan de koper 10% inhouden , met een maximum van 1500 EUR, tot aan de beëindiging van de plaatsing. Elke betaling gebeurt op voorhand door overschrijving of in baar geld betaald op onze zetel te Ertvelde.

5.2. De goederen blijven integraal onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald. Bij vertraging in de betaling of bij weigering van de goederen behouden we ons het recht voor om de goederen terug te nemen waar en bij wie de goederen zich ook bevinden.

5.3. Zolang er geen integrale betaling is worden er geen attesten aan de koper afgeleverd.

5.4. Bij niet betaling op de gestelde datum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3 procent. Bovendien is dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het uitstaande bedrag verschuldigd.

5.5. Alle taksen, huidige of toekomstige, B.T.W of douane kosten door de wet bepaald zijn ten laste van de koper. Wanneer een verlaagd BTW tarief van toepassing is dient de koper het attest terzake over te maken, zoniet worden eventuele voorschotfacturen die reeds opgemaakt werden aan een verlaagd BTW-tarief, gecrediteerd en herberekend aan het BTW-tarief van 21%.

6. Waarborg en klachten

6.1. Volgende bepalingen gelden onverminderd hetgeen de wet dwingend bepaalt ten aanzien van consumenten in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen.

6.2. Onze ramen, deuren en veranda’s zijn na integrale betaling tegen alle bij de levering niet vaststelbare gebreken aan conformiteit gewaarborgd gedurende 2 jaar vanaf de levering.

6.3. Onderhouds- of slijtagekosten zijn steeds uitgesloten uit de waarborg.

6.4. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken. Onze waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen van het betwiste stuk.

6.5. De waarborg gaat nooit verder dan deze ons toegestaan door onze leveranciers van glas, verf, ijzerwerk, enz. Glasbreuk na levering valt nooit onder de waarborg.

6.6. De waarborg vervalt nadat de koper onze producten heeft gewijzigd of laten wijzigen door derden.

6.7. Geen enkele klacht met betrekking tot zichtbare gebreken wordt nog aanvaard acht dagen na het verzenden van de eindfactuur.

6.8. Gedurende de periode van één jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.

6.9. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.